ACTIVITY REPORT


หัวข้อข่าวกิจกรรมส่งเสริมสังคม รับ นศ.เข้าฝึกงาน
รายละเอียดบริษัท เอ พี แอนด์ อี เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ได้ดำเนินกิจกรรมการรับนักศึกษา เข้าฝึกงานกับบริษัทมาโดยตลอด ทั้งนี้ื เพื่อส่งเสริมการเพิ่มพูลองความรู้ และความสามารถเกี่ยวกับงานด้านวิศวกรรมในสาขาต่างๆเช่น วิศวกรรมเครื่องกล และวิศวกรรมไฟฟ้า เป็นต้น และใน พ.ศ. 2557 นี้ก็ได้ตอบรับ คำขอส่งนักศึกษาเข้าฝึกงานจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร จำนวน 6 คน


กลับหน้าข่าว Acitivity Report